แผนที่การเดินทาง

สถานที่จัดการประชุม

อาคาร 58 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ติดต่อสอบถาม

  • นางสาวปวีณา ลมุลศรี
  • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • เลขที่ 2/5 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  • โทร. 0909317462
  • อีเมล์ : lac.libarts@rmutsv.ac.th
  • Fanpage : Liberal Arts National Conference