แจ้งข่าวสาร

แจ้งกำหนดการ โครงการการประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 29-30 มีนาคม 2561 lac2018 schedule

หลักการและเหตุผล

   การทำวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและถือเป็นกลไกสำคัญ ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและงานวิจัยของนักศึกษานับว่า มีความสำคัญยิ่ง เป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ได้สร้างบัณฑิตเป็นจำนวนหลายพันคนซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ ที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
   ในปี พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ โดยกำหนดหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ คือ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

"ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

3rd Liberal Arts National Conference
Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development
(LAC 2018)

   เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาลัยอื่นๆทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการอีกทั้งจะเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษา ศิลปศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาด้านศิลปศาสตร์
  • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ
  • เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการวิจัย โครงงาน หรือการศึกษาอิสระสู่สาธารณชน เปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ
  • เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษางานวิจัยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล

สาขาของการนำเสนอ

  • การท่องเที่ยวและโรงแรม
  • คหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ภาษาต่างประเทศ
  • มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สถานที่จัดการประชุม

อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร์มทร.ศรีวิชัย

ดาวน์โหลดเอกสารประมวลบทความ (Proceeding)


อัตราค่าลงทะเบียน

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ทั่วไป
เข้าร่วมฟังการนำเสนอ 200.- 1,000.- 1,000.- 1,000.-
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
(Poster presentation)
500.- 1,500.- 1,500.- 1,500.-
นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
(Oral presentation)
500.- 1,500.- 1,500.- 1,500.-

กำหนดการลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย

ระยะเวลา รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 – 1 มี.ค. 2561 เปิดรับลงทะเบียน
15 พ.ย. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 ส่งบทคัดย่อ (Abstract)
10 ก.พ. 2561 – 5 มี.ค. 2561 ชำระค่าลงทะเบียน
10 ก.พ. 2561 – 17 ก.พ. 2561 ส่งบทคัดย่อ (Abstract) ฉบับแก้ไข
20 ก.พ. 2561 – 15 มี.ค. 2561
*ขยายเวลา – 31 มี.ค. 2561
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ไฟล์ word

รูปแบบของการนำเสนอ

     ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ งานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไปซึ่งกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน โดยรูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
     นำเสนอด้วย Power Point (version 2007, 2010)โดยมีเวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที (รวมเวลาถาม – ตอบ)
การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ผู้นำเสนอต้องยืนประจำที่โปสเตอร์เพื่อนำเสนอในเวลาที่กำหนดให้
การเตรียมโปสเตอร์ (Poster presentation)
1. ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 90×100 ซม (แนวตั้ง) โดยสามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2. เนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ (Introduction) วัตถุประสงค์ (Objectives) วิธีการวิจัย (Methods) ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussions) และข้อสรุป (Conclusions)