ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนในเว็บไซต์ครบถ้วน
  2. * ในกรณีที่ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ แบบโปสเตอร์ มีจำนวนผู้ร่วมวิจัยมากกว่าหนึ่งคน ให้ทำการลงทะเบียนตามเงื่อนไขดังนี้
    • ผู้วิจัยที่มีรายชื่อเป็นบุคคลที่ 1 ในบทคัดย่อ (abstract) ให้ลงทะเบียนเป็นนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) หรือ แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ส่วนผู้วิจัยร่วมให้ลงทะเบียนเป็น ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน (Visitor)
  3. ชำระเงิน
    • ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้ระบุไว้

    • ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) และ แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนด เมื่อผลงานผ่านการคัดเลือกแล้วเท่านั้น
  4. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ
* การลงทะเบียน จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้ว และขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการคืนค่าลงทะเบียน และหากประสงค์จะเปลี่ยนตัวบุคคลผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ผู้จัดการประชุม ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ นางสาวปวีณา ลมุลศรี โทร. 0909317462 หรือ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ 0910498885

อัตราค่าลงทะเบียน

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ทั่วไป
เข้าร่วมฟังการนำเสนอ 200.- 1,000.- 1,000.- 1,000.-
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
(Poster presentation)
500.- 1,500.- 1,500.- 1,500.-
นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
(Oral presentation)
500.- 1,500.- 1,500.- 1,500.-

ลงทะเบียน

โปรดระบุคำนำหน้านาม
สาขา, คณะ, มหาวิทยาลัย
*รหัสต้องไม่เกี่ยวข้องกับอีเมล์ของท่าน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล