Get Adobe Flash player

เว็บลิงค์

 

  

 

 

 

การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (RMUTSV TEST)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

สิ่งที่ผู้สอบต้องนำมาในวันสอบ ดังนี้...

  1. บัตรนักศึกษา (ตัวจริง) หรือ บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  2. ดินสอบ 2B ยางลบ และปากกา 

  3. ใบสมัครสอบ (พิมพ์ออกจากระบบ)
  4. ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับนักศึกษาที่สอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ต้องชำระค่าสอบ 500 บ. ที่การเงินสงขลา)

ข้อปฏิบัติในวันสอบ
  1. การแต่งกาย นักศึกษาสวม
ชุดนักศึกษาและสวมรองเท้าที่ถูกต้องตามระเบียนของมหาวิทยาลัยฯ
  2. เริ่มสอบเวลา 13.30 น. นักศึกษามาก่อนเวลาสอบ 30 นาที

ดูประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา ข้อปฏิบัติในการสอบ ตัวอย่างข้อสอบ และกำหนดการสอบ ด้านล่าง