Get Adobe Flash player

เว็บลิงค์

 

  

 

 

 

การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (RMUTSV TEST)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ย้ำ!!! "สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป จะมีการชำระเงิน 500 บาท ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น  และนำใบเสร็จรับเงินมาส่งที่ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 02 คณะศิลปศาสตร์ หรือมอบให้กรรมการคุมสอบในวันสอบ"

สิ่งที่ผู้สอบต้องนำมาในวันสอบ ดังนี้...

  1. บัตรนักศึกษา (ตัวจริง) หรือ บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  2. ดินสอบ 2B ยางลบ และปากกา 

  3. ใบสมัครสอบ (พิมพ์ออกจากระบบสมัครสอบ)
  4. ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับนักศึกษาสมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ที่ต้องชำระค่าสอบ 500 บ.)

ข้อปฏิบัติในวันสอบ
  1. การแต่งกาย นักศึกษาสวม
ชุดนักศึกษาและสวมรองเท้าที่ถูกต้องตามระเบียนของมหาวิทยาลัยฯ
  2. เริ่มสอบเวลา 13.30 น. นักศึกษามาก่อนเวลาสอบ 30 นาที

นักศึกษาสามารถทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง ได้ที่ http://rmutsv.leeoong.com/signin.php 
โดยกรอกข้อมูล ดังนี้... STUDENT ID: 1 และ STUDENT Name: 1 แล้วคลิก SIGNIN

ดูประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา ข้อปฏิบัติในการสอบ ตัวอย่างข้อสอบ และกำหนดการสอบ ด้านล่าง