การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ข่าวกิจกรรม Activity

โครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) แบบเข้มข้น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ศศิธร สุวรรณปัทมะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) แบบเข้มข้น ซึ่งม

คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลรวมชนะเลิศสูงสุด พร้อมโล่เกียรติคุณ และร่วมพิธีมอบสัญลักษณ์เจ้าภาพการแข่งขันในปีถัดไป ของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ขึ้นรับรางวัลรวมชนะเลิศสูงสุด พร้อมโล่เกียรติคุณ และร่วมพิธีมอบสัญลักษณ์เจ้าภาพการแข่งขันในปีถัดไป ของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

การแข่งขันทักษะวิชาการทางศิลปสาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชากาศิลปศาสตรราชมงคลประเทศไทย ครั้งที่ 3 โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.

โครงการ Tourism Quiz จัดโดยหลักสูตรสาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Tourism Quiz ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหา

โครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0 ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

โครงการ การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบาผลไม้ท้องถิ่นฯ รุ่นที่1

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับสาขาคหกรรมศาสตร์

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพฯ 14-06-60

ภาพโครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

จัดโดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ณ โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ โดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป จัดโครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน

กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ 01/06/60

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 63205 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษาใ

Pages