• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวกิจกรรม Activity

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ พิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ณ สนามกีฬากลาง มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และยังได้รับเกีย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคสมทบ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เ

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมหารือทางด้านวิชาการกับ School of Foreign Languages, Chongqing University of posts and telecommunications

เมื่อระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เยี่ยมเยียนเข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยน และจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ School of Foreign Languages, Chongqing University of posts and telecommunications ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นกา

โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ รับขวัญ รวมใจ สานสายใยคุณธรรม

เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคระศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเปิดศิลปศาสตร์ รับขวัญ รวมใจ สานสายใยคุณธรรม ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาเพื่อชี้แนะแนวทางและข้อปฏิบัติต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เมื่อระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ 

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบยั่งยืน ณ บ้านป่ากันตพงศ์ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอนตามระบอบการประกันคุณภาพ ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท

เมื่อระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอนตามระบอบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสอนของอาจารย์ โดยเน้นการเรียนการสอนมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืนจากถุง LDPE ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สุปราณี วุ่นศรี เป็นหัวหน้าในการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำมูลสัตว์ม