การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ข่าวกิจกรรม Activity

โครงการ การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบาผลไม้ท้องถิ่นฯ รุ่นที่1

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับสาขาคหกรรมศาสตร์

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพฯ 14-06-60

ภาพโครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

จัดโดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ณ โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ โดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป จัดโครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน

กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ 01/06/60

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 63205 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษาใ

ประมวลภาพการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559

 

         คณะศิลปศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ณ อาคาร 58 สำนักงานคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 28 กันยายน 2559

 

คณะศิลปศาสตร์ จัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ น้องพี่สัมพันธ์

 

         การแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ น้องพี่สัมพันธ์ มีทีม นศ.แต่ละสาขาและทีมอาจารย์บุคลากรร่วมแข่งกับเด็กๆ 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนสิบ ณ ลานโถงกิจกรรม อาคาร 58 สำนักงานคณบดี

 

สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

 

สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และงานรดน้ำดำหัว เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559  

ณ ห้องโถง อาคาร 58  สำนักงานคณบดี คณะศิลปศสาตร์

 

คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ‬ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

        ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ‬ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559  เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกหลักสูตรมารวมกลุ่มกันเพื่อแข่งขันท

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดินวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ อาคาร 58 คณะศิลปศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558  "กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน" ทุกคนมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อพ่อหลวง สวดมนต์ นั่งสมาธิ จุดเริ่มต้นเล็กๆของการฝึกจิตให้สงบและเบิกบาน...

 

 

Pages