• ไทย
  • Eng

ข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

 • งานฝ่ายบริหาร

นายธีระชัย  ชูน้อย
แผนกงานการเงิน

นางสุจิรา  สิงห์ชัย
แผนกงานแผนและงบประมาณ

 

นางสาวจุฑารัตน์  อุปถัมภ์
แผนกงานพัสดุ
       

นางสาวบุญญา  วุทธชูศิลป์
แผนกงานสารบรรณ

นางสาวสร้อยสิน  แก้วหนู
แผนกงานบุคลากร
 
 

 

 • งานฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวจุฑารัตน์  เพ็งลักษ์
แผนกงานบริการวิชาการ

นางรจวรรณ  รามแก้ว
แผนกงานบริการวิชาการ

นางสาวสุดา  บินสุริยะ
แผนกงานบริการวิชาการและฝึกอบรม

นายเรวัฒน์  ศิริยศ
แผนกงานโสตทัศนูปกรณ์
       

 

 • งานฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

นางสาวสุภารัตน์  คงประดิษฐ์
แผนกงานพัฒนานักศึกษา

นางสาวนราธร  ส่งศรี
แผนกงานพัฒนานักศึกษา

 • สาขาภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกวรรณ  เสลารัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลินฎา  อ่อนประชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวิโรจน์  อะฆะนัง
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

 

 • สาขาคหกรรมศาสตร์

นางสาวบงกช   สุวรรณ์รัตน์ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 นางวิภานุช   ทองดำ
พนักงานประจำตึก
 

 

 

 • สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว
   

  นางสาวปิยะวรรณ  ดำโพธิ์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางจิราพร   ชุมแก้ว
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   

 

 • สาขาศึกษาทั่วไป
   

 

 • ศูนย์ภาษา
 

นางสาวลริศา  พิณทะมะโน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์  เชาว์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป