• ไทย
  • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).
 • งานฝ่ายบริหารและวางแผน


นางสาวสร้อยสินธ์ แก้วหนู
แผนกงานบุคลากร


นางสุจิรา สิงห์ชัย
แผนกงานแผนและงบประมาณ

นางสาวบุญญา วุทธชูศิลป์
แผนกงานสารบรรณ

นางสาวจุฑารัตน์  อุปถัมภ์
แผนกงานพัสดุ

นางสาวธนัฎฐา นิลสุวรรณ
แผนกงานประชาสัมพันธ์

นายธีระชัย ชูน้อย
แผนกงานการเงิน

นายวิโรจน์ อะฆะนัง
แผนกงานโสตทัศนูปกรณ์

นายจักรพงศ์ สุขเพ็ง
แผนกงานโสตทัศนูปกรณ์

 

 • งานฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวมัธนา อัมภา
แผนกงานการเรียนการสอน

นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งลักษ์
แผนกงานการเรียนการสอน

นางสาวจินดาพร เพ็ชร์ชระ
แผนกงานการเรียนการสอน

นางสาวปวีณา ลมุลศรี
แผนกงานบริการวิชาการ

นางสาวปรียานุช เอียดปราบ
แผนกงานวิจัย

นางสาวศศิ รังษีสว่าง
แผนกงานสหกิจศึกษา

 

 • งานฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

นางสาวสุภารัตน์  คงประดิษฐ์
แผนกงานพัฒนานักศึกษา

นางรจวรรณ  รามแก้ว
แผนกงานพัฒนานักศึกษาและแผนกงานประกันคุณภาพ

 • สาขาภาษาต่างประเทศ

นางชัญญภัทร สุกแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลินฎา อ่อนประชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 • สาขาคหกรรมศาสตร์

นางสาวบงกช สุวรรณ์รัตน์ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 


 

 • สาขาศึกษาทั่วไป
   

นางสาวสาริยา ใคลคลาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสายทิพย์ โมลิโต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญณี บุญชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นายนฤดม แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสรรชัย สอนกรกช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

 • ศูนย์ภาษา
 

นางสาวลริศา พิณทะมะโน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ เชาว์ทอง
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์