• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แบบฟอร์มงานวิจัย

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย

ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศระดับชาติและนานาชาติ
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศZ(กองทุนวิจัยมทร.)
แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนองานวิจัยในประเทศ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าประกอบการขยายเวลา ครั้งที่ 2
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ 1ด.) แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1ช)
แผนการดำเนิงานสำหรับแผนงานวิจัย (แบบ วจ.3ช) แผนการดำเนินงานสำหรับแผนงานวิจัย(แบบ วจ.3 ช)
รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย(แบบวจ .2ช)
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย(วจ.2ด) แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน.(กองทุนวิจัยมทร.)
แบบเสนอโครงการวิจัยปี 2559 (แบบ ว-1ด)    
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้    
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน(โครงการชุด)
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน(โครงการเดี่ยว)