การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย

ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศระดับชาติและนานาชาติ
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศZ(กองทุนวิจัยมทร.)
แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนองานวิจัยในประเทศ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าประกอบการขยายเวลา ครั้งที่ 2
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ 1ด.) แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1ช)
แผนการดำเนิงานสำหรับแผนงานวิจัย (แบบ วจ.3ช) แผนการดำเนินงานสำหรับแผนงานวิจัย(แบบ วจ.3 ช)
รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย(แบบวจ .2ช)
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย(วจ.2ด) แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน.(กองทุนวิจัยมทร.)
แบบเสนอโครงการวิจัยปี 2559 (แบบ ว-1ด)    
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้    
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน(โครงการชุด)
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน(โครงการเดี่ยว)