การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ประวัติความเป็นมาของคณะศิลปศาสตร์

     คณะศิลปศาสตร์ตั้งขึ้นตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที 123 ตอนที่ 118 ก หน้า 27 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
รวมคณะวิชาเดิมเมื่อครั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 3 คณะวิชาคือ คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ และคณะวิชาศึกษาทั่วไป เข้าด้วยกันเป็น คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะศิลปศาสตร์
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 54 ก หน้า 12 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550

สถานที่ตั้ง

         เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317189 ต่อ 90

         โทรสาร 074-317190 ต่อ 111

สีประจำคณะ   สีเหลือง FFFF00

ต้นไม้และดอกไม้ประจำคณะ

         ดอกปีบ: มีลักษณะเป็นดอกเดียวที่รวมกันเป็นช่อเปรียบกับคณะศิลปศาสตร์ที่ก่อกำเนิดจากการรวมตัวของคณะวิชาต่างๆจากเมื่อครั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลโดยมีปณิธานร่วมกันคือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ