• ไทย
    • Eng

ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา

 

 

ชื่อ-สกุล: ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา
ตำแหน่ง: คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
หลักสูตร: รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
   
วุฒิการศึกษา:

กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทเขตภาคใต้
วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ph.D. Materials Science University of Wollongong Australia

   
ความเชี่ยวชาญ :  
   
ประสบการณ์สอน :  
   
ติดต่อ: nuchalee.t@rmutsv.ac.th , leelanuch4@gmail.com