• ไทย
    • Eng

ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์

 

 

ชื่อ-สกุล: ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
หลักสูตร: อาหารและโภชนาการ
   
วุฒิการศึกษา:

Ph.D (Marine Bioscience)

   
ความเชี่ยวชาญ :

เคมีอาหาร/ประรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ/จุลินทรีย์ในอาหาร

   
ประสบการณ์สอน :  
   
ติดต่อ: wichulada.t@rmutsv.ac.th