• ไทย
  • Eng

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์

 

    ปรัชญาการศึกษา
 
 

ความรู้คู่คุณธรรรม บูรณาการศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคม

 

    ปณิธาน
 
          

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 

    ค่านิยมหลัก
 
 

LIBARTS

L = Localization (ความเป็นพื้นถิ่น)

I = Integration and Internationalization  (การบูรณาการและความเป็นสากล)

B = Brilliance (ความฉลาดปราดเปรื่อง)

A = Aesthetics (สุนทรียศาสตร์)

R = Righteous (มีคุณธรรม จริยธรรม)

T = Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

S= Service Mind (มีใจบริการ)

 

    วิสัยทัศน์

 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม

    พันธกิจ

 
 1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ และจัดการศึกษาวิชาพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
 3. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   

    เป้าประสงค์

 
 1. นักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการระดับภูมิภาคและระดับสากล
 2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การใช้ประโยชน์ระดับภูมิภาคและสร้างมูลค่าเชิงพานิชย์
 3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามความต้องการของชุมชนในภูมิภาค
 4. นักศึกษาและบุคลากร ร่วมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม
 5. องค์กรที่บริหารจัดการอย่างรวดเร็ว และทันสมัย
   
   
    ประเด็นยุทธศาสตร์
 

 

 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศด้านศิลปศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์
 2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
 3. สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชุมชนในภูมิภาค
 4. ร่วมทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมควบคู่การสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรม
 5. สร้างระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

   

     กลยุทธ์

 

ด้านจัดการศึกษา

 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลและเสริมสร้างหลักสูตรที่รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Work Integrated Learning (WIL) และ Active Learning
 3. พัฒนาผู้สอนเป็น SMART TEACHER
 4. พัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่
 5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศด้านวิชาชีพ พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน
 

ด้านวิจัย

 1. ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมระดับภูมิภาค
 

ด้านบริการวิชาการ

 1. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
 2. พัฒนานักบริการวิชาการให้เป็นมืออาชีพ
 3. สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการบริการวิชาการ
 4. สร้างองค์ความรู้ และรายได้จากการบริการวิชาการ
 

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า
 2. อนุรักษ์ พัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม
 

ด้านบริการจัดการองค์กร

 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. พัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่
 4. พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
 5. สร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่สนับสนุนต่อการพัฒนาคณะ