• ไทย
    • Eng

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์

 

    ปรัชญาการศึกษา
 
 

คุณธรรมคู่ความรู้ บูรณาการศาสตร์สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
 

    ปณิธาน
 
           มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ ในการประกอบอาชีพด้วย

ความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

 
    ค่านิยมหลัก
 
  ใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน ก้าวทันเทคโนโลยี รับผิดชอบหน้าที่ มีจิตสาธารณะ
 
    วิสัยทัศน์
 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม 
 

    พันธกิจ
 
  1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ และจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานที่มีคุณภาพ
  2. ​สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน
  3. ​ให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน
  4. ​ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    เป้าประสงค์
 

   1. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

   2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรม สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

   3. ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่ม
       
       ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

   4. นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

    ประเด็นยุทธศาสตร์
 

   1. การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรม

       และจริยธรรมสู่ระดับสากล

   2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และวัตกรรม ให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล

   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามความต้องการของสังคม

   4. การปลูกจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษาและบุคลากร

   

     กลยุทธ์
 

    1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน

    2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา

    3. พัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ

    4. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

    5. สร้างความพร้อม และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

    6. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ

    7. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามสายงาน อย่างต่อเนื่อง

    8. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการ และประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

    9. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

        ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

    10. บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข็มแข็ง และชี้นำสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

    11. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ภูมิปัญญาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม