• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

 

    ปรัชญาการศึกษา
 
 

ความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการศาสตร์สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 

    ปณิธาน
 
           มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ ในการประกอบอาชีพด้วย

ความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

 
    ค่านิยมหลัก
 
  ใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝน ก้าวทันเทคโนโลยี รับผิดชอบหน้าที่ มีจิตสาธารณะ
 
    วิสัยทัศน์
 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม 
 

    พันธกิจ
 
  1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ และจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานที่มีคุณภาพ
  2. ​สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน
  3. ​ให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน
  4. ​ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    เป้าประสงค์
 

   1. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

   2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรม สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

   3. ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่ม
       
       ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

   4. นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

    ประเด็นยุทธศาสตร์
 

   1. การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรม

       และจริยธรรมสู่ระดับสากล

   2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และวัตกรรม ให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล

   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามความต้องการของสังคม

   4. การปลูกจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษาและบุคลากร

   

     กลยุทธ์
 

    1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน

    2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา

    3. พัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ

    4. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

    5. สร้างความพร้อม และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

    6. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ

    7. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามสายงาน อย่างต่อเนื่อง

    8. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการ และประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

    9. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

        ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

    10. บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข็มแข็ง และชี้นำสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

    11. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ภูมิปัญญาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม