การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

 

 

FM 02-01 แผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตร บัญชีขอเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษรายชั่วโมง
FM 02-02 แผนการเรียน ประจำปีการศึกษา บัญชีลงเวลาสอนของอาจารย์พิเศษ
FM 02-03 ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษนอกเวลาราชการ
FM 02-04 ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนรายวิชา แบบรายงานเหตุการณ์ต่างๆ
FM 02-05 ใบกำหนดอาจารย์ผู้สอน ตารางนับสัปดาห์เรียน
FM 02-06 แบบฟอร์มอัตรากำลัง ปะหน้าเอกสารการจัดการเรียนการสอน
FM 02-07 แบบฟอร์มบัญชีผู้สอนนอกเวลาราชการ ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
FM 02-08 แบบฟอร์มบันทึกจ้างอาจารย์พิเศษ บันทึกข้อความ
FM 02-09 แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ สังกัดส่วนราชการ ข้อปฏิบัติในการสอบ
FM 02-10 แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ สังกัดส่วนบุคคล แบบฟอร์มหลักสูตร มคอ.2
FM 02-11 ตารางสอนประจำภาคการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
FM 02-12 ตารางสอนประจำตัวผู้สอน รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4
FM 02-13 ตารางการใช้ห้องเรียน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5
FM 02-13 (ตารางการใช้ห้องเรียน 2) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.6
FM 02-14 แบบฟอร์มตารางสอบ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7
FM 02-15 แบบฟอร์มหัวข้อสอบ แบบฟอร์มบันทึกการสอน
FM 02-16 แบบพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ แบบฟอร์มรายงานผลการให้ระดับคะแนน F และ I
FM 02-17 แบบฟอร์มส่งข้อสอบและรับข้อสอบไปตรวจ    
FM 02-18 แบบฟอร์มรับ-จ่ายข้อสอบ    
FM 02-19 ใบสอนแทน    
FM 02-20 ใบสอนชดเชย    
FM 02-21 ใบแลกคาบสอน