การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561ดร.กันทริน รักษ์สาคร ได้รับรางวัล Best Paper การนำเสนอผลงานวิจัยอาจารย์นพดล โพชกำเหนิด ได้รับรางวัลผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับดีมากอาจารย์ยูโสบ ดำเต๊ะ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุธรรม มัควัลย์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ.2560admission 61รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย