• ไทย
    • Eng
โครงการสัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 2562

เมื่อระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ณ หนานสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อัฎฐชัย ถาวรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และยังได้รับเ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4

เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณางานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4th Liberal Arts National Conference Integrated

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา ณ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia

เมื่อระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2562 อาจารย์เมธัส พานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ อาจารย์จิรายุ สงเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ได้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา ระว่างวันที่ 30 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ มหาวิทย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราช

กิจกรรม "สัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางการท่องเที่ยว : พัฒนาทักษะวิถีเด็กท่องเที่ยว มุมมองประสบการณ์ใหม่"

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม "สัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางการท่องเที่ยว : พัฒนาทักษะวิถีเด็กท่องเที่ยว มุมมองประสบการณ์ใหม่" ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมดอกปีบ (ห้อง 58303-58204) ชั้น 3 อาคาร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เธียรชัย พันธ์คง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มเยาวชน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มเยาวชน ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเ

โครงการ Tourist Guide Heroes : พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบริการ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Tourist Guide Heroes : พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบริการ ณ ห้อง 62602 อาคารเรียนรวม 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งกิจก

โครงการ Green Faculty ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Green Faculty ครั้งที่ 3 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ และเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์อีกด้วย

การอบรมเพื่อการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง

เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์รัชดา เพ็ชร์ชระ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาตร์ มทร.