การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ (MOU) เทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

16 พฤศจิกายน 2560 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการบริการทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับนายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน และตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมพัฒนาผล

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 "หลักสูตรการทำขนม" (โครงการเทศบาลนครสงขลา)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลงาน "ออกแบบและผลิตอุปกรณ์-สิ่งของใช้ตกแต่ง โดยผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้"

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์สุธรรม มัควัลย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ Innovation  Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยคณะศิลปศาสตร์ได้รับการสนับสนุนในประเภท Start Up ผลงาน "ออกแบบและผลิตอุปกรณ์-สิ่งของใช้ตกแต่ง โดยผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้"

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕๕๙
ฝ่ายอารักขาและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบาผลไม้ท้องถิ่นฯ รุ่นที่1

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับสาขาคหกรรมศาสตร์

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพฯ 14-06-60

ภาพโครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

จัดโดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ณ โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ โดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป จัดโครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน

กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

โครงการหมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว (ปีที่2)

วันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมเจ้าหน้าที่จากสาขาศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคลินิคเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยจัดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ "หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว ปีที่ 2"

โดยมี อาจารย์นพดล โพชกำเหนิด เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ 01/06/60

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 63205 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษาใ

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »