libarts.rmutsv.ac.th/lac2017
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕๕๙
ฝ่ายอารักขาและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบาผลไม้ท้องถิ่นฯ รุ่นที่1

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับสาขาคหกรรมศาสตร์

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพฯ 14-06-60

ภาพโครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

จัดโดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ณ โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ โดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป จัดโครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน

กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

โครงการหมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว (ปีที่2)

วันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมเจ้าหน้าที่จากสาขาศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคลินิคเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยจัดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ "หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว ปีที่ 2"

โดยมี อาจารย์นพดล โพชกำเหนิด เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ 01/06/60

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 63205 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษาใ

โครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย 30/05/60

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC

การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม หลักสูตร 4 ปีภาคปกติ ในสาขาดังต่อไปนี้

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ 27-28 เม.ย. 60

วันที่ 27-28 เม.ย 60 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน ต.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »