การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) แบบเข้มข้น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ศศิธร สุวรรณปัทมะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) แบบเข้มข้น ซึ่งม

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในงาน Open House 2018 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา

คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลรวมชนะเลิศสูงสุด พร้อมโล่เกียรติคุณ และร่วมพิธีมอบสัญลักษณ์เจ้าภาพการแข่งขันในปีถัดไป ของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ขึ้นรับรางวัลรวมชนะเลิศสูงสุด พร้อมโล่เกียรติคุณ และร่วมพิธีมอบสัญลักษณ์เจ้าภาพการแข่งขันในปีถัดไป ของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

การแข่งขันทักษะวิชาการทางศิลปสาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชากาศิลปศาสตรราชมงคลประเทศไทย ครั้งที่ 3 โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.

ประชาสัมพันธ์ทุน Global Exchange Program

ประชาสัมพันธ์ทุน IACS

ประชาสัมพันธ์ทุน 2018 Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS)

 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับปริญญาตรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรรายวิชาภาษาไทย สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับปริญญาตรี โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม และคณะบริหารธุรกิจ

โครงการบริการวิชาการ (MOU) เทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

16 พฤศจิกายน 2560 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการบริการทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับนายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน และตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมพัฒนาผล

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 "หลักสูตรการทำขนม" (โครงการเทศบาลนครสงขลา)

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »