การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่บุคลากร ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อระหว่างวันที่ 1-13 พฤษภาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นักศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อระหว่างวันที่ 26 มีนาคม- 7 เมษายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

หลักสูตรวิทย์ฯ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการหมู่บ้านตาลโตนด ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบป้ายโครงการหมู่บ้านตาลโตนด ณ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร

โครงการ ENG FOR KIDS จัดโดยศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ ENG FOR KIDS ให้กับนักเรียน อายุ 6-12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของเยาวชนไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้มีความทัดเทียมกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่จัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กิจกรรมย่อยที่1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน ซึ่งเป็นพื้นที่ MO

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทย

นิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การแข่งขันตกแต่งจานอาหารในโรงแรม การแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร ศิลปะการร้อยมาลัยจากผ้า สาธิตงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ การปั้นแต่ง เย็บร้อยด้วยรัก การแข่งขันทักษะงานใบตอง (บายศรีใหญ่ 3 ชั้น) การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจวัดสัดส่วนและประเม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในโครงการจะมีการประกวดผลงานสหกิจศึกษาทั้งภาคโปสเตอร์และภ

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »