การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม หลักสูตร 4 ปีภาคปกติ ในสาขาดังต่อไปนี้

- การท่องเที่ยว จำนวนรับ 10 คน

- การโรงแรม จำนวนรับ 30 คน

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จำนวนรับ 15 คน

- ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน
 

ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤษภาคม 2560 กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/wk_agree.php