การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

วันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมเจ้าหน้าที่จากสาขาศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคลินิคเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยจัดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ "หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว ปีที่ 2"

โดยมี อาจารย์นพดล โพชกำเหนิด เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ซึ่งในปีที่ 2 นี้มีกิจกรรมเพื่อชุมชนหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุก

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างธนาคารปลาขี้ตัง กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์โดยใช้ปุ๋ยจากน้ำหมักชีวภาพร่วมกับกากตะกอนจากบ่อแก๊สชีวภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแปรรูปปลาท่องเที่ยวและปลาอื่น ๆ ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทนสำหรับใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท่องเที่ยว ปลาและสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่น

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำของเสียจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาท่องเที่ยว ปลาและสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากากรแปรรูปปลาท่องเที่ยว ปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆในท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

โดยโครงการนี้ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินโครงการผ่านคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย