การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ภาพโครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

จัดโดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ณ โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แก่สามเณร

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้สามเณรมีความสนใจต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสามเณร

ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งขึ้น โดยมีกำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2560