การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับสาขาคหกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบาผลไม้ท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์

แยมมะม่วงและน้ำมะม่วงเบาพร้อมดื่ม" โดยมี ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องบานบุรี สาขาคหกรรมศาสตร์

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในกระบรวนการผลิตที่จะสามารถจำหน่ายได้

และเสริมความพร้อมและศักยภาพของผู้ประกอบการให้มากขึ้นกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ

ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีเป้าหมายหลักเป็น นิสิต นักศึกษา ซึ่งโครงการจะจัดขึ้น 2 รุ่นด้วยกัน

โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560