การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕๕๙
ฝ่ายอารักขาและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 
กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามลิงค์ด้านล่างนี้ด้วยนะค่ะ 
http://studentwork.rmutsv.ac.th/

หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารมาส่งในวันฝึกซ้อมย่อย วันที่ 13 กันยายน 2560 ด้วยนะค่ะ มิฉะนั้้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร