การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ช่อดอกปีบ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 เดือนตุลาคม 2559-มกราคม 2560
Open File

ช่อดอกปีบ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2560-พฤษภาคม 2560
Open File

ช่อดอกปีบ ปีที่ 7 ฉบับที่ 16 เดือนมิถุนายน 2560-กันยายน 2560
Open File

ช่อดอกปีบ ปีที่ 8 ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม 2560-เดือนมกราคม 2561
Open File