การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

16 พฤศจิกายน 2560 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการบริการทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับนายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน และตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนชองชุมชนทุ่งลาน และสำรวจความต้องการในการเขียนโครงการบริการวิชาการ (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562