การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรรายวิชาภาษาไทย สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับปริญญาตรี โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม และคณะบริหารธุรกิจ