การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

  • สถิติการรับนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561  Open File
  • สถิติการรับนักศึกษาใหม่ (ปวช./ปวส.) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561   Open File

  • ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โดยวิธีรับตรง สำหรับระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561  Click
  • ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561  Click