การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การแข่งขันตกแต่งจานอาหารในโรงแรม การแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร ศิลปะการร้อยมาลัยจากผ้า สาธิตงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ การปั้นแต่ง เย็บร้อยด้วยรัก การแข่งขันทักษะงานใบตอง (บายศรีใหญ่ 3 ชั้น) การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจวัดสัดส่วนและประเมินภาวะโภชนาการของร่างกาย การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ การสาธิตการทำ "อาหารเพื่อสุขภาพ" การแข่งขัน Speaking Contest การบรรยายภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน โดยอาจารย์สุผจญ กลิ่นสุวรรณ นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านคหกรมศาสตร์ และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของหลักสูตรต่างๆ ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ และอาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย