• ไทย
    • Eng

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิวิชัย ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปกรรม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และนายคคนานต์ เจริญมาก นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน และการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา โดยแบ่งสาขาของงานวิจัยออกเป็น 5 สาขา ดังนี้ 1. การโรงแรมและท่องเที่ยว 2.คหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร 3.ภาษาต่างประเทศ 4.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม