• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิวิชัย ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปกรรม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และนายคคนานต์ เจริญมาก นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน และการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา โดยแบ่งสาขาของงานวิจัยออกเป็น 5 สาขา ดังนี้ 1. การโรงแรมและท่องเที่ยว 2.คหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร 3.ภาษาต่างประเทศ 4.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม