การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ ENG FOR KIDS ให้กับนักเรียน อายุ 6-12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของเยาวชนไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้มีความทัดเทียมกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอื่นๆ อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว