การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบป้ายโครงการหมู่บ้านตาลโตนด ณ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2561 - 6 พฤษภาคม 2561 นำโดยอาจารย์นพดล โพชกำเหนิด และอาจารย์ในหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน เกี่ยวกับการนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน มาทำเป็นเตาเผาถ่านตาลโตนด และการนำผลตาลโตนดในชุมชนมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดเป็นมูลค่า และได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่อไป ทั้งนี้ยังได้ความมือจากหลายๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขียด เป็นต้น รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนบางเขียด ได้ให้ความร่วมมือในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดีอีกด้วย