การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

เมื่อระหว่างวันที่ 26 มีนาคม- 7 เมษายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในสาขาวิชาชีพของนักศึกษาก่อนการฝึกงาน และประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานในอาเซียน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย