• ไทย
    • Eng

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อสร้างสรรค์กับงานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรรายวิชาสัมคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์กับงานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อสร้างสรรค์กับงานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ณ ห้อง 62601 อาคารเรียนรวม 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรอบรมในโครงการดังกล่าว