• ไทย
    • Eng

กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์ และบุคลากร หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปสาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ "กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน 55 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และอาจารย์ธัญวลัย รัศธนันกิจจ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้