• ไทย
    • Eng

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา ณ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia

เมื่อระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2562 อาจารย์เมธัส พานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ อาจารย์จิรายุ สงเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ได้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา ระว่างวันที่ 30 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia