• ไทย
    • Eng

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4

เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณางานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC2019) โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายจาก Keynote Speaker 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ชัชวาลย์ วงศ์ชูสุข ในหัวข้อ "Beyond Scientific Publication" และอาจารย์สุธรรม มัควัลย์ ในหัวข้อ "4 ปีของการทำงาน จากนักวิจัยกลายเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ด้านออกแบบและผลิตอุปกรณ์สิ่งของใช้ตกแต่งโดยใช้ผ้าทอเพื้นเมืองภาคใต้" อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation เป็นจำนวนมาก