• ไทย
    • Eng

โครงการสัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 2562

เมื่อระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ณ หนานสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อัฎฐชัย ถาวรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญรัตน์ ดุกลิ่ม หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการโครงการดังกล่าวอีกด้วย