• ไทย
    • Eng

ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์

 

 

ชื่อ-สกุล: ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร: รายวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
   
วุฒิการศึกษา:

วท.บ เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วท.ม เคมีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

   
ความเชี่ยวชาญ : การสกัดสารจากพืชธรรมชาติ/การวิเคราะห์คุณสมบัติของสารที่เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์จากพืชธรรมชาติ
   
ประสบการณ์สอน : 2540 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
   
ติดต่อ: nicha.p@rmutsv.ac.th