• ไทย
    • Eng

ผศ.อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ

 

 

ชื่อ-สกุล: ผศ.อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร: รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
   
วุฒิการศึกษา:

กศ.บ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้

วท.ม ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา

   
ความเชี่ยวชาญ : ด้านฟิสิกส์ทฤษฎีและนิวเคลียร์ฟิสิกส์
   
ประสบการณ์สอน :

2544 - 2545 อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

2548 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

   
ติดต่อ: auttachai.t@rmutsv.ac.th