• ไทย
    • Eng

ผศ.อดิศักดิ์ จิตภูษา

 

 

ชื่อ-สกุล: ผศ.อดิศักดิ์ จิตภูษา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร: รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
   
วุฒิการศึกษา:

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   
ความเชี่ยวชาญ : ฟิสิกส์วัสดุ
   
ประสบการณ์สอน :

2549 - 2560 อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

   
ติดต่อ: adisak.j@rmutsv.ac.th