• ไทย
    • Eng

ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์

 

 

ชื่อ-สกุล: ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
หลักสูตร: รายวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
   
วุฒิการศึกษา:

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยลุนด์

   
ความเชี่ยวชาญ : เคมีวิเคราะห์ 
   
ประสบการณ์สอน : 2557- ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   
ติดต่อ: kosin.t@rmutsv.ac.th