• ไทย
    • Eng

นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงษ์อาภา

 

 

ชื่อ-สกุล: นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
หลักสูตร: อาหารและโภชนาการ
   
วุฒิการศึกษา:

คศ.ม (คหกรรมศาสตร์)

   
ความเชี่ยวชาญ :  
   
ประสบการณ์สอน :  
   
ติดต่อ: jiraporn.ta@rmutsv.ac.th