• ไทย
    • Eng

ผศ.รวิวรรณ พวงสอน

 

 

ชื่อ-สกุล: ผศ.รวิวรรณ พวงสอน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร: การโรงแรม
   
วุฒิการศึกษา:

ศศ.บ การโรงแรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

บธ.ม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม

   
ความเชี่ยวชาญ :

การผสมเครื่องดื่ม

การปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม

   
ประสบการณ์สอน : 2549 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   
ติดต่อ: rawiwan.p@rmutsv.ac.th