• ไทย
    • Eng

นายยูโสบ ดำเต๊ะ

 

 

ชื่อ-สกุล: นายยูโสบ ดำเต๊ะ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
หลักสูตร: พลศึกษา
   
วุฒิการศึกษา:

 

   
ความเชี่ยวชาญ :  
   
ประสบการณ์สอน :  
   
ติดต่อ: yusob.d@rmutsv.ac.th