• ไทย
    • Eng

นายเมธัส พานิช

 

 

ชื่อ-สกุล: นายเมธัส พานิช
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
หลักสูตร: ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   
วุฒิการศึกษา:

 

   
ความเชี่ยวชาญ :  
   
ประสบการณ์สอน :  
   
ติดต่อ: metas.p@rmutsv.ac.th