• ไทย
    • Eng

นายนรินทร์ภพ ช่วยการ

 

 

ชื่อ-สกุล: นายนรินทร์ภพ ช่วยการ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
หลักสูตร: อาหารและโภชนาการ
   
วุฒิการศึกษา:

วท.ม (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

คศ.บ (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   
ความเชี่ยวชาญ :

โภชนศาสตร์/โภชนาการชุมชน/อาหารสุขภาพ

   
ประสบการณ์สอน : 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
   
ติดต่อ: narinphop.c@rmutsv.ac.th