• ไทย
    • Eng

นายจิรายุ สงเคราะห์

 

 

ชื่อ-สกุล: นายจิรายุ สงเคราะห์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
หลักสูตร: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   
วุฒิการศึกษา:

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศศ.ม (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   
ความเชี่ยวชาญ : ภาษาอังกฤษ
   
ประสบการณ์สอน :

2555 - 2556 ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัจฉริยะหาดใหญ่

2558 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

   
ติดต่อ: jirayu.s@rmutsv.ac.th