• ไทย
    • Eng

นางสาวศุภวรรณ ตันตสุทธิกุล

 

 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุภวรรณ ตันตสุทธิกุล
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
หลักสูตร: การท่องเที่ยว
   
วุฒิการศึกษา:

บธ.บ (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รบ.ป (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   
ความเชี่ยวชาญ : การท่องเที่ยว/ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
   
ประสบการณ์สอน : 2552 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
   
ติดต่อ: supawan.t@rmutsv.ac.th