• ไทย
    • Eng

รศ.ดร.พัชรินทร์ ฆังฆะ

 

 

ชื่อ-สกุล: รศ.ดร.พัชรินทร์ ฆังฆะ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
หลักสูตร: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   
วุฒิการศึกษา:

กศ.บ (ภาษาอังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางเขน

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

   
ความเชี่ยวชาญ : ภาษาศาสตร์ประยุกต์/ภาษาศาสตร์เชิงสังคม การอุดมศึกษา /ความหลากหลายของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
   
ประสบการณ์สอน :

2539 - 2545 อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดนครศรีธรรมราช

2546 - ปัจจุบัน อาจรารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

   
ติดต่อ: patcharin.k@rmutsv.ac.th