• ไทย
    • Eng

นางสาวศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย

 

 

ชื่อ-สกุล: ผศ.ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร: อาหารและโภชนาการ
   
วุฒิการศึกษา:

 

   
ความเชี่ยวชาญ :  
   
ประสบการณ์สอน :  
   
ติดต่อ: siriwan.p@rmutsv.ac.th