• ไทย
    • Eng

ผศ.จิรภัทร ภู่ขวัญทอง

 

 

ชื่อ-สกุล: ผศ.จิรภัทร ภู่ขวัญทอง
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร: คณิตศาสตร์
   
วุฒิการศึกษา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์และสถิติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   
ความเชี่ยวชาญ : คณิตศาสตร์
   
ประสบการณ์สอน :

2545 - 2549 อาจารย์จ้างสอนรายชั่วโมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

2550 - 2559 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

2560 - ปัจจบุัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   
ติดต่อ: jirapat.p@rmutsv.ac.th