• ไทย
    • Eng

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม Be You Be Unique ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์ภัทรพร เม่งช่วย จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม Be You Be Unique ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคาร 58 สำนักงานคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รวิวรรณ พวงสอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายโดยอาจารย์นภัทร ภัทรเดชากูล ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา และในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมสอนเทคนิคการแต่งหน้าให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวอีกด้วย