• ไทย
    • Eng

โรงแรม Dusit Thani Krabi Beach Resort เข้าแนะแนวการฝึกงาน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงแรม Dusit Thani Krabi Beach Resort ได้ให้เกียรติมาบรรยายและแนะแนวทางในการฝึกงานและสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์