• ไทย
    • Eng

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัด “โครงการอบรมการผสมค็อกเทล” ให้แก่นักศึกษา ม.ราชภัฏ สงขลา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ “โครงการอบรมการผสมค็อกเทล” ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.รวิวรรณ พวงสอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์กาญจนพัฐ กลับทับลัง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นวิทยากรอบรมแก่นักศึกษาในโครงการดังกล่าว